www.nordiskliturgi.dk

Forside  |   dk   |    fi    |   fo   |    gl   |    is   |    no   |    se   

DEN DANSKE FOLKEKIRKE

Siden oprettet 2008. Delvist ajourført 2023.

INDLEDNING
Nuværende gudstjenesteordning med alterbog og ritualer blev godkendt ved kongelig resolution af 12. juni 1992. De biskoppelige handlinger blev dog autoriseret allerede i 1987 og konfirmationsritualet i 1991. Den nuværende salmebog blev autoriseret 29. juli 2002. 
Folkekirkens stifter har en fælles hjemmeside på adressen: www.folkekirken.dk
Kirkeministeriets hjemmeside har adressen: www.km.dk

Grønlands stift er en del af Den Danske Folkekirke, men har selvstændig  grønlandsk liturgi. 
Folkekirken på Færøerne blev selvstændig kirke den 29. juli 2007, men har fortsat tilknytning til Den Danske Folkekirke.

GUDSTJENESTER
Højmesseordningen for Den Danske Folkekirke blev autoriseret 12. juni 1992 som den indledende del af Den Danske Alterbog (Gudstjenesteordning for Den Danske Folkekirke, 1992 og senere). Der findes tillige en ordning for Børnegudstjeneste på højmessens plads. 
Ordningen er også trykt i Ritualbog (1992 og senere) og i tekstdelen til Den Danske Salmebog (1993 og 2002). 

Bøgerne udgives af Det Kgl. Vajsenhus' Forlag, som orienterer om de aktuelle udgaver på internetadressen: www.dendanskesalmebog.dk

RITUALER 
De gældende ritualer er trykt i Ritualbog (Gudstjenesteordning for Den Danske Folkekirke, 1992 eller senere). De fleste af ritualerne findes tillige trykt i tekstdelen til Den Danske Salmebog (1993 og 2002). Ritualbogen indeholder følgende:

Højmessevejledning og Højmesseordning (1992)

Dåb (1992)

Nadver i hjemmet (1992)
Skriftemål (1992)

Konfirmation (1991)

Vielse (bryllup, 1992), 
Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab (1992)

Begravelse (vejledende ordninger)
Jordpåkastelse (1992)

Præstevielse (1987, revideret 1992)
Provsteindsættelse (1987, revideret 1992)

Bispevielse (1987, revideret 1992)

Kirkeindvielse, I (1987, revideret 1992)
Kirkeindvielse, II (1992)

Ritualbogen blev udgivet i ny udgave i 2020, som indeholder ritual for kirkelig vielse af par af samme køn (autoriseret 12. juni 2012).

KIRKEÅRETS TEKSTER
Kirkeårets kollekter og bibelske læsninger findes i Den Danske Alterbog, autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 (Gudstjenesteordning for Den Danske Folkekirke, 1992 eller senere). Teksternes findes også i tekstdelen til Den Danske Salmebog (1993 eller senere).
En oversigt over kirkeår og perikoper findes her som pdf-dokument.

Teksterne til den kommende søndag kan også findes på Det Danske Bibelselskabs hjemmeside: https://bibelselskabet.dk (Bibelen Online). 

SALMEBOG
Den nuværende salmebog blev autoriseret den 29. juli 2002. Titlen er: Den Danske Salmebog. Salmebogen udgives af Det Kgl. Vajsenshus' Forlag. 
Forlaget orienterer om aktuelle udgivelser på adressen: www.dendanskesalmebog.dk

I 2005 udgav Det Kgl. Vajsenhus' Forlag en udgave af Den Danske Salmebog med enstemmige noder.  Salmetekster og salmemelodier m.m. kan læses og høres på adressen: www.dendanskesalmebogonline.dk

Den tidligere salmebog blev autoriseret i 1953 og havde samme titel som den nuværende salmebog: Den Danske Salmebog. Den kan fortsat bruges. 

Efter autorisationen i 2002 af Den Danske Salmebog er der kommet nogle uautoriserede tillæg, herunder 100 salmer, et salmebogstillæg (Eksistensen 2016) og Kirkesangbogen (Vajsenhuset 2018).

MUSIKALIER
Mens alterbog, ritualer og salmebog er autoriserede ved kongelig resolution, er melodier til salmebog og gudstjeneste i princippet frie. I det følgende anføres de mest anvendte udgivelser.

Énstemmig udgave af salmebogens melodier: Melodisamling til Den Danske Salmebog 2003 (Kroghs Forlag 2003).

Melodierne kan høres på adressen: www.dendanskesalmebogonline.dk

Flerstemmig udgave til orgel: Koralbog til Den Danske Salmebog 2003, bind I-II (Kroghs Forlag 2003). Melodisamling og Koralbog omfatter også melodier til gudstjenestens faste led. 

I 2005 udgav Det Kgl. Vajsenhus' Forlag en udgave af Den Danske Salmebog med enstemmige noder. 

Den seneste udgave af den tidligere koralbog var: Den Danske Koralbog. Melodisamling til Den Danske Salmebog ved Jens Peter Larsen og Mogens Wöldike, 3. rev. udg. 1992 ved Henrik Glahn (Edition Wilhelm Hansen 1992). 
Et tillæg fra 2004 supplerer med de nye melodier fra salmebogen 2002: Tillæg til Den Danske Koralbog, red. Margrethe T. Østergaard (Edition Wilhelm Hansen 2004). 

I tilknytning til alterbog og ritualbog er udgivet to musiktillæg: Gudstjenesteordning for Den Danske Folkekirke. Musiktillæg, bind I-II (Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 1994). Musiktillæg I er en enstemmig udgave, som især er tilrettelagt for præsten, mens Musiktillæg II er en flerstemmig udgave, som især er beregnet for organisten. De to bind supplerer hinanden. 
I tilknytning til den tidligere koralbog er udgivet et hæfte med melodier til højmessens faste led: Musikken til Den Danske Højmesse, ved Henrik Glahn og Torben Schousboe (Edition Wilhelm Hansen 1992). 

En mere privat udgivelse er: Axel Madsen, Gudstjenestemusik, komponeret/tilrettelagt til tekster fra Ritualbog 1992 og Tillæg til Alterbog 1993 (Edition Egtved 1995). 

ANDRE PUBLIKATIONER
Som et uautoriseret tillæg til Gudstjenesteordning for Den Danske Folkekirke udgav biskopperne i 1993: Tillæg til Alterbogen (Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 1993). Anvendelse af alterbogstillæggets tekster og bønner ved de faste gudstjenester betragtes som mindre ændringer af den autoriserede højmesseordning, hvortil præsten skal have menighedsrådets og biskoppens samtykke. Tillægget indeholder følgende:

Bønner af Anna Sophie Seidelin, Johannes Johansen og Holger Lissner
Andre nadverindledninger
Udgangslæsninger
Kollekter og læsninger til særlige gudstjenester i kirkeåret
Læsninger til børnegudstjeneste på højmessens plads
Andre gudstjenester 

OVERSÆTTELSER
Den danske Folkekirkes mellemkirkelige Råd (www.interchurch.dk) har udgivet oversættelser af højmesseordningen og de vigtigste ritualer på flere sprog:

Engelsk: Liturgy of the Evangelical Lutheran Church of Denmark (1995)
Tysk: Liturgie der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Dänemark (1995)
Fransk: Liturgie de l'Église Luthérienne du Danemark (1995)
Spansk: Liturgia de la Iglesia evangélico-luterana en Dinamarca (1995)
Serbokroatisk: Liturgija za evangelisku-luteransku crkvu u Danskoj (1995).

Bøgerne kan købes hos Det mellemkirkelige Råd. De er endvidere i et vist omfang tilgængelige over internet. Se nærmere på Det mellemkirkelige Råds hjemmeside, hvor der er et afsnit om salmer og liturgier på andre sprog.

LITURGISK LOVGIVNING
De officielle liturgiske ordninger i Den Danske Folkekirke fastsættes ved kongelig resolution på grundlag af en indstilling til Dronningen fra kirkeministeren. Der eksisterer ikke formelle regler for, på hvilket grundlag kirkeministeren udarbejder en indstilling. I praksis er forløbet forskelligt fra sag til sag. I liturgiske sager vil kirkeministeren normalt kun gå videre med en indstilling, hvis han/hun skønner, at der er nogenlunde bred konsensus i folkekirken om sagen. 

Det forberedende arbejde forud for salmebogen af 2002 blev udført af en salmebogskommission nedsat i 1993 af kirkeministeren og med brede høringer undervejs i forløbet. 

Det forberedende arbejde forud for alterbog og ritualer af 1992 blev udført af en liturgikommission nedsat af kirkeministeriet i 1970. På baggrund af en høring i slutningen af 1980'erne blev arbejdet dog efterfølgende revideret og til dels omarbejdet af biskopperne i perioden 1988-92. I tilknytning til den første nordiske kontaktkonference vedrørende liturgi (Oslo 1993) forsøgte jeg at udarbejde en kort beskrivelse af beslutningsprocessen i Den Danske Folkekirke (pdf).

Efter den danske menighedsrådslov kan nye autoriserede ordninger først tages i brug i en menighed, når både præst og menighedsråd er enige om det. En kongelig autorisation af en ny ordning betyder altså ikke, at ordningen skal tages i brug, men kun at den kan tages ud brug, hvis der lokalt er tilslutning til det. Præsten har endvidere mulighed for at foretage mindre ændringer af de autoriserede ordninger, hvis menighedsrådet og biskoppen giver samtykke. 

KONTAKT
Den Danske Folkekirke har ikke permanent organ, der tager sig af liturgiske sager. 
I forbindelse med de liturgiske kontaktkonferencer mellem de lutherske kirker i de andre nordiske lande er det aftalt, at den danske kontakt er: Det mellemkirkelige Råd, Peter Bangsvej 1D, DK-2000 Frederiksberg. Tlf. (+45) 33 11 44 88. Mail interchurch@interchurch.dk

Denne side er redigeret af Holger Villadsen, Rådhusgade 25, DK-4990 Sakskøbing. Mail: holger@sejrupvilladsen.dk. Bemærkninger til sidens indhold med forslag, tilføjelser m.m. modtages gerne. 

Forside  |   dk   |    fi    |   fo   |    gl   |    is   |    no   |    se